Контакт-центр (0382) 742-104
 
Контакт-центр (0382) 742-104

Договір розподілу

23.12.2015 / 12:20

Типовий договір розподілу природного газу

Типовий Договір розподілу природного газу, який укладається між ПАТ «Хмельницькгаз» та споживачами природного газу Хмельницької області (крім м. Шепетівки та Шепетівського району), затверджений Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 року № 2494 та Кодексом газорозподільних систем, який опубліковано в журналі «Офіційний вісник України» № 92 від 27.11.2015 р. Згідно затвердженого Кодексу, доступ споживачів до газорозподільних мереж для споживання (постачання) природного газу надається за умови та на підставі укладеного між споживачем та Оператором ГРМ (ПАТ «Хмельницькгаз») договору розподілу природного газу, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2498. Здійснення відбору (споживання) природного газу споживачем за відсутності укладеного договору розподілу природного газу не допускається. Договір розподілу природного газу між Оператором ГРМ (ПАТ «Хмельницькгаз») та споживачем є публічним та укладається на невизначений строк шляхом підписання заяви-приєднання споживача до умов договору розподілу природного газу. Фактом згоди Споживача про приєднання до умов Договору є отримання Оператором ГРМ (ПАТ «Хмельницькгаз») поданої Споживачем заяви-приєднання. Бланк заяви-приєднання з інформаційним листом споживачам Хмельницької області буде надано Управліннями експлуатації газового господарства ПАТ «Хмельницькгаз» та їх дільницями.

Увага!

ЗМІНИ ДО ТИПОВОГО ДОГОВОРУ РОЗПОДІЛУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

ПАТ «Хмельницькгаз» повідомляє, що відповідно до пункту 2 постанови НКРЕКП від  12.07.2018  № 691 «Про затвердження Змін до постанови НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2494 та внесення змін до Типового договору розподілу природного газу», яка набрала чинності з 26.07.2018р.,  - до Типового договору розподілу природного газу, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2498, внесено такі зміни:

1) пункт 6.2 розділу VI доповнити новим абзацом такого змісту:

«До встановлення тарифів на послуги розподілу природного газу, виходячи з величини приєднаної потужності об’єкта споживача відповідно до Кодексу газорозподільних систем, оплата послуг здійснюється за тарифами, встановленими Регулятором для Оператора ГРМ, за фізичний обсяг розподілу природного газу.»;

2) пункт 8.2 розділу VIII викласти в такій редакції:

«8.2. У разі порушення Споживачем, що не є побутовим, строків оплати за цим Договором він сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожен день прострочення платежу.

У разі порушення Споживачем, що є побутовим, строків оплати за цим Договором він сплачує пеню в розмірі 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу. Нарахування пені на заборгованість Споживачів, що є побутовими, здійснюється з 01 травня 2019 року.

Нарахування пені здійснюється починаючи з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку здійснення оплати за цим Договором.»;

3) пункт 9.1 розділу ІХ доповнити новими підпунктами такого змісту:

«6) відмови споживача від встановлення лічильника газу, що здійснюється за ініціативи та за кошти Оператора ГРМ, з урахуванням Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу»;

7) відмови представникам Оператора ГРМ в доступі на об’єкти або земельну ділянку Споживача, де розташована газорозподільна система та/або газове обладнання, та/або комерційний вузол обліку газу, для здійснення контролю відповідності встановленого газоспоживаючого обладнання проектній документації, обстеження газових мереж до ВОГ та/або газоспоживаючого обладнання.»;

4) пункт 12.3 розділу ХІІ доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі зміни власника об’єкта, підключеного в установленому порядку до газорозподільної системи Оператора ГРМ, та необхідності укладення Договору з новим власником Договір з попереднім власником може бути розірвано Оператором ГРМ в односторонньому порядку. При цьому одностороннє розірвання договору не звільняє попереднього власника від виконання зобов’язань у частині оплати наданих послуг.»;

5) примітку до додатка 1 доповнити абзацом такого змісту:

«За наявності іншого співвласника об’єкта Споживача або за відсутності у Споживача документа, яким власник (співвласник) об’єкта уповноважує його на укладання Договору, заява-приєднання додатково має містити погоджувальний підпис такого власника (співвласника).».

ЗМІНИ ДО ТИПОВОГО ДОГОВОРУ РОЗПОДІЛУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  (набрання чинності 01.08.2018 р.) 

  • опубліковано у громадсько-політичній газеті "Подільські вісті" за 05.07.2018 р. №29 (20959)

Відповідно до п. 6 постанови НКРЕКП від  27.12.2017р. №1437 «Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП щодо впровадження добового балансування на ринку природного газу та процедури розробки, подання і затвердження Плану розвитку газотранспортної системи на наступні 10 років», 

-  з 01.08.2018р. до Типового договору розподілу природного газу, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 року № 2498 зі змінами, вносяться наступні зміни:

1) підпункт 1.4 розділу І після абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом дванадцятим такого змісту:

«Реєстр споживачів постачальника - це перелік споживачів, які в установленому Кодексом газотранспортної системи порядку закріплені в інформаційній платформі оператора газотранспортної системи за певним постачальником у розрахунковому періоді;».

У зв’язку з цим абзаци дванадцятий-чотирнадцятий вважати відповідно абзацами тринадцятим - п’ятнадцятим;

2) у розділі ІІІ:

абзац перший пункту 3.1 викласти в такій редакції:

«3.1. Споживач має право здійснювати відбір/споживання природного газу з газорозподільної системи за умови включення його до Реєстру споживачів будь-якого постачальника у періоді фактичного відбору/споживання природного газу, що в установленому Кодексом газотранспортної системи порядку підтверджується оператором газотранспортної системи до початку такого періоду»;

абзац перший пункту 3.2 викласти в такій редакції:

«3.2.За умови включення Споживача до Реєстру споживачів будь-якого постачальника у розрахунковому періоді та відсутності простроченої заборгованості за цим Договором, Оператор ГРМ забезпечує розподіл природного газу, що належить Споживачу, до межі балансової належності його об'єкта з дотриманням належного рівня надійності, безпеки, якості та величини тиску природного газу»;

3) підпункт 2 пункту 9.1 розділу ІХ викласти в такій редакції:

2) "відсутності Споживача в Реєстрі споживачів будь-якого постачальника у розрахунковому періоді;».

 
Постановою НКРЕКП від 11.08.2016р. № 1418  затверджено зміни Типового договору розподілу природного газу (зареєстровано у Міністерстві юстиції України 07.11.2016 за № 1448/29578) Постанова набрала чинності 29.11.2016 р.
Зміни до Типового договору розподілу природного газу
1. В абзаці шостому пункту 5.5 розділу V слова «три роки» замінити словами та цифрами «12 календарних місяців».
2. У пункті 6.4 розділу VІ:
1) абзац перший доповнити реченнями такого змісту: «Якщо згідно із законодавством Споживач має сплачувати Оператору ГРМ за послуги з розподілу природного газу зі свого поточного рахунку із спеціальним режимом використання, оплата послуг розподілу природного газу здійснюється з поточного рахунку із спеціальним режимом використання Споживача на поточний рахунок Оператора ГРМ кожного банківського дня згідно з алгоритмом розподілу коштів, встановленим Регулятором, та зараховується як плата за послуги розподілу природного газу в тому місяці, в якому надійшли кошти. Остаточний розрахунок за надані у звітному місяці послуги проводиться Споживачем до десятого числа місяця, наступного за звітним, відповідно до акту наданих послуг та з урахуванням раніше перерахованих коштів»;
2) доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
«Споживач має право здійснювати оплату за договором розподілу природного газу через банківську платіжну систему, онлайн-переказ, поштовий переказ, внесення готівки через касу Оператора ГРМ та в інший не заборонений законодавством спосіб».
3. У розділі IX:
1) у пункті 9.1:
підпункт 2 викласти у такій редакції:
«2) відсутності підтвердженого обсягу природного газу у Споживача або перевищення його місячного підтвердженого обсягу природного газу»;
підпункт 4 після слова «газу» доповнити словами «крім перевищення добового підтвердженого обсягу природного газу»;
2) у пунктах 9.3, 9.4 слово «сім» замінити словами «п’ять робочих».
4. Розділ XI викласти у такій редакції:
«XI. Порядок вирішення спорів
11.1. Спори між Споживачем і Оператором ГРМ вирішуються шляхом досудового врегулювання спорів у прозорий, справедливий і швидкий спосіб.
11.2. Оператор ГРМ зобов'язаний:
створити точки контакту для надання інформації Споживачу стосовно, зокрема, його прав, чинного законодавства та наявних способів для вирішення спорів;
розглянути всі скарги, отримані від Споживача, і протягом одного місяця повідомити про результати їх розгляду.
11.3. Процедури вирішення спорів Оператором ГРМ та контактна інформація підрозділів Оператора ГРМ, відповідальних за розв’язання спорів (телефони, е-mail, режим роботи, адреси, П.І.Б. відповідальних працівників тощо), мають бути опубліковані на сайті Оператора ГРМ.
11.4. У разі недосягнення між Споживачем та Оператором ГРМ згоди, спірні питання вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством, у тому числі в судовому порядку.».
5. У додатку 1 до Типового договору розподілу природного газу:
у рядку 1 графи «Персоніфіковані дані Споживача за Договором» слова «Персональний ЕІС-код як суб'єкта ринку природного газу» замінити словами «ЕІС-код»;
примітку до додатка доповнити реченням такого змісту: «У разі, якщо за релігійними переконаннями Споживач заперечує проти присвоєння йому персоніфікованого ЕІС-коду як суб’єкту ринку природного газу, що підтверджується заявою про відмову, зазначений ЕІС-код присвоюється Оператором ГРМ точці комерційного обліку Споживача.».

 

Довідково: Умови  Договору однакові для всіх споживачів України та розроблені відповідно доЗакону України "Про ринок природного газу" і Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою НКРЕКП, від 30 вересня 2015 року № 2494 (зі змінами згідно з Постановою НКРЕКП № 1418).

Увага! Зі змінами до Типового договору розподілу природного газу можна також ознайомитися на сторінках обласної газети "Подільські вісті" №141 від 13.12.2016 р.

Джерело: